top of page
An elderly hispanic man smiles while his daughter talks to him

THÔNG TIN 

Các tờ thông tin sau đây cung cấp hướng dẫn và giáo dục về nhiều khía cạnh của hành trình chăm sóc của quý vị. Bấm để tải và in theo dạng PDFs gồm có các đề tài như tự chăm sóc, lập dự định pháp lý, và lập dự định chăm sóc dài hạn cho người thân của quý vị. Chúng tôi hy vọng những tờ thông tin này hữu ích.

 

Tìm kiếm thêm thông tin? Truy cập trang giáo dục của chúng tôi, xem loạt phim lời khuyên của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi về bất cứ tờ thông tin nào.

Đễ Có ThêmThông Tin Cho Người Chăm Sóc?

bottom of page