top of page
An elderly couple looks at paperwork together while seated on a couch

DỊCH VỤ 

Tại Trung Tâm Tài Nguyên Người Chăm Sóc Quận Cam, chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ cho người chăm sóc thân nhân sinh sống tại Quận Cam. Các dịch vụ của chúng tôibằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt. Dưới đây là bản tóm lượt các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi văn phòng chúng tôi ở số 714.446.5030.

TRUNG TÂM CUNG CẤP THÔNG TIN

Các Nhân Viên Cố Vấn Gia Đình giới thiệu đến nhiều nguồn tài nguyên cộng đồng khác nhau, đồng thời các tờ thông tinliên hệ đến sự chăm sóc.

CỐ VẤN GIA ĐÌNH

Nhân Viên Cố Vấn Gia Đình cung cấp một thẩm định nhu cầu cá nhân với các đề nghị chăm sóc và sẵn sàng gặp gỡ trong sự thoải mái và riêng tư tại nhà của quý vị. Nhân Viên Cố Vấn Gia Đình cung cấp cho người chăm sóc thân nhân một lộ trình và các kế hoach cho hành trình chăm sóc. Các kỹ năng tự chăm sóc và làm giảm căng thẳng được nhấn mạnh. Các buổi Họp Mặt Gia Đình có thể giúp thêm cho việc lập kế hoạch chăm sóc lâu dài.

NHÓM HỖ TRỢ

Chúng tôi cung cấp nhiều nhóm hỗ trợ cho người chăm sóc thân nhân khắp nơi trong quận. Các nhóm bao gồm nhóm hỗ trợ tổng quát như các nhóm Phát Triển Mạnh Chứ Không Phải Sống Để Tồn Tại của chúng tôi hoặc bệnh cụ thể. Chúng tôi cung cấp các nhóm nói tiếng Anh, Tây Ban Nha, và tiếng Việt.  Giới thiệu đến các nhóm hỗ trợ cho người chăm sóc khác trong địa phương cũng được cung cấp. Để biết thêm thông tin tất cả nhóm hỗ trợ, bấm tại đây.

HỖ TRỢ NGHỈ NGƠI

Chúng tôi có thể trợ giúp người chăm sóc lập kế hoạch thời gian nghỉ ngơi khỏi việc chăm sóc để làm những việc quý vị tận hưởng! Lập kế hoạch nghỉ ngơi và giới thiệu đến các tài nguyên cộng đồng về sự chăm sóc thay thế để quý vị có thể tạm nghỉ.

GIÁO DỤC    

Các lớp huấn luyện, hội thảo và hội nghị giúp giải quyết nhu cầu về sức khỏe, pháp lý, và tình cảm của người chăm sóc được cung cấp. Một khoản đóng góp có thể được đề nghị khi tham gia những sự kiện này, nhưng không có ai không được tham dự vì không có khả năng đóng góp! Các Công Cụ Mạnh Mẽ dựa trên bằng chứng và phổ biến của chúng tôi dành cho Người Chăm Sóc được cung cấp khắp nơi trong quận bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

TƯ VẤN

Tư vấn hỗ trợ có sẵn cho người chăm sóc gia đình đã ghi danh với CRCOC để giải quyết các quan tâm liên quan đến việc chăm sóc. Có sẵn việc giới thiệu đến chuyên gia để giải quyết các nhu cầu tư vấn khác.

VẤN ĐỀ PHÁP LÝ

Các lớp hội thảo hằng tháng được hướng dẫn bởi các luật sư chuyên ngành luật người cao niên được tổ chức tại nhiều nơi khác nhau để chỉ dẫn người chăm sóc lập kế hoạch chương trình Medi-Cal chăm sóc dài hạn. Những đề tài khác bao gồm giấy ủy quyền dài hạn, di chúc hoặc tín quỹ v.v… Xin vui lòng xem ở trang Tờ Thông Tin cho những tờ thông tin liên hệ đến một số vấn đề này. 

DỊCH VỤ ĐA VĂN HÓA

Dịch vụ cho người chăm sóc được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Người chăm sóc nói các thứ tiếng khác có thể được hỗ trợ qua điện thoại thông qua thông dịch viên.

DÙNG CARENAV ĐỂ GHI DANH

CareNav là một cổng trực tuyến an toàn, bảo mật cho phép quý vị truy cập các tài nguyên có giá trị và hỗ trợ khi quý vị điều hướng trải nghiệm chăm sóc của mình. Sau khi hoàn tất một bảng câu hỏi ngắn gọn, quý vị sẽ nhận thông tin được cá nhânphù hợp để giải quyết các câu hỏi và nhu cầu của quý vị. Khi ghi danh vào CareNav một Nhân Viện Cố Vấn Gia Đình sẽ liên lạc với quý vị để cung cấp thông tin về làm thế nào để trở thành khách hàng của CRC OC. Hãy liên lạc với chúng tôi về bất cứ câu hỏi nào ở số 800.543.8312 hoặc tại ocrcuser@stjoe.org.

bottom of page