top of page
AdobeStock_334355179_edited.jpg

VỀ CHÚNG TÔI

Trung Tâm Tài Nguyên Người Chăm Sóc Quận Cam (CRC OC), một tổ chức phi lợi nhuận là một bạn đồng hành đáng tin cậy cho những gia đình tại Quận Cam đang đối phó với các trách nhiệm chăm sóc về thể chất, tinh thần, và tài chánh.


Kể từ năm 1988, CRC OC đã hỗ trợ hằng ngàn gia đình chăm sóc cho người cao niên tuổi trên sáu mươi, hay chăm sóc cho một người lớn có bệnh về suy giảm não như là bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, đa xơ cứng (MS), bệnh Lou Gehrig (ALS), chấn thương sọ não, và bệnh Huntington.

Dịch vụ bao gồm: Cố Vấn Gia Đình, Thẩm Định và Lập Kế Hoạch Chăm Sóc, Tư Vấn, Nhóm Hỗ Trợ, Nghỉ Ngơi, và Giáo Dục.

CA CAREGIVER RESOURCE CENTERS ANNUAL REPORT 2022

In 2019, the California Department of Health Care Services awarded the eleven nonprofit Caregiver Resource Centers (CRCs) $30 million for the Picking Up the Pace of Change: Scaling Services for a Changing Caregiver Profile project. The aim was to “expand and improve family caregiver services and enhance CRC information technology services” between 2019 and 2022. For an update on the project, see the full report.

CÁC NHÀ TÀI TRỢ CỦA CHÚNG TÔI

Dự án này nhận nhiều nguồn tài trợ khác nhau như Bộ Cao Niên Tiểu Bang California, Quy Hoạch Khu Vực và ARPA cho Đạo Luật Người Cao Niên Mỹ qua Văn Phòng cho Người Cao Niên phân bổ từ Ban Giám Sát Quận Cam.  Các tin tức hay sản phẩm là kết quả của một dự án được tài trợ bởi một hợp đồng  với Bộ Cao Niên Tiểu Bang California.  Kết luận và ý kiến bày tỏ có thể không phải là quan điểm của  Bộ Cao Niên Tiểu Bang California và việc xuất bản có thể không dựa trên hoặc bao gồm tất cả dữ liệu thô.  Kinh phí tài trợ bổ sung được cung cấp bởi Bộ Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California. Dịch vụ được cung cấp miễn phí. Chúng tôi rất tri ân các đóng góp thiện nguyện và không ai bị từ chối vì không có khả năng đóng góp.

bottom of page