top of page
An elderly woman smiles while her granddaughter embraces her shoulders

NHÓM HỖ TRỢ

Được hướng dẫn bởi nhân viên của trung tâm tài nguyên cho người chăm sóc

Các Nhóm Hỗ Trợ cung cấp môi trường an toàn, không phán xét để người chăm sóc có thể nói chuyện cởi mở với nhau về những vấn đề và mối quan tâm của họ.

 

Chúng tôi có các Nhóm Hỗ Trợ Tổng Quát cũng như các Nhóm Hỗ Trợ Đặc Biệt cho một nhu cầu hay một chẩn đoán cụ thể. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các nhóm hỗ trợ nói nhiều ngôn ngữ.


Hiện nay các Nhóm Hỗ Trợ được cung cấp qua mạng. Xin xem lịch dưới đây để biết nhóm hỗ trợ nào có lên lịch.

Để biết thêm về làm thế nào để tham gia vào một nhóm hỗ trợ, xin gọi văn phòng chúng tôi ở số 800.543.8312 hoặc 714.446.5030.

Bấm vào lịch dưới đây để mở rộng, tải xuống và in.

Viet - CRC OC Support Group 7.21.22.png
bottom of page