top of page
An elderly black couple sits at a table together and looks at their laptop and papers

VIDEO VỚI CÁC LỜI KHUYÊN

Tại Trung Tâm Tài Nguyên Người Chăm Sóc Quận Cam, chúng tôi thường xuyên sản xuất các phim nội dung cho người chăm sóc qua kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi hãnh diện để cung cấp các phim lời khuyên bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt.

Khám phá đài YouTube của chúng tôi để xem tất cả các phim ngắn với đề tài khác khau.

Xem Video Mới nhất với các lời khuyên của chúng tôi

bottom of page