top of page
Two elderly women sit on a bed holding hands and smiling

NHỮNG TRỢ GIÚP & TÀI NGUYÊN TRONG CỘNG ĐỒNG

Có nhiều tổ chức địa phương cung cấp thêm tài nguyên và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người chăm sóc. Những tài nguyên này bao gồm hướng dẫn liên quan đến bữa ăn miễn phí, bảo hiểm, dịch vụ hỗ trợ,và thông tin chẩn đoán cụ thể.

Bấm vào bất cứ dấu hiệu dưới đây để liên lạc với tổ chức được liệt kê.

Thông Tin Cụ Thể Về Bệnh Tật

Alzheimers Association Logo
Alzheimers Orange County logo
Alzheimer's Family Center Logo
Huntington's Disease Society of America Logo
Parkinsons Foundation Logo
National Multiple Sclerosis Society logo

Hỗ Trợ của Chính Phủ

CA Dept of Aging Logo
Government Benefits logo
Aging and Disability Resource Connection of Orange County Logo
Cal Optima Logo
Orange County Aging Services Logo
Orange County Office on Aging Logo

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ và Tài Nguyên Khác

Abrazar Logo
California Caregiver Resource Center logo
Family Caregiver Alliance Logo
Providence Logo
UCI Mind Logo
Acacia Adult Day Services logo
Age Well Senior Services logo
Council on Aging Southern California Logo
Dayle McIntosh Center Logo
Reimagine Logo
Meals on Wheels Orange County Logo
St. Jude Brain Injury Network Logo
South County Adult Day Services
Hoag Logo
Southland Integrated Services Logo
bottom of page