top of page
AdobeStock_367346286_edited.png

NHỮNG TRỢ GIÚP & TÀI NGUYÊN TRONG CỘNG ĐỒNG

Có nhiều tổ chức địa phương cung cấp thêm tài nguyên và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người chăm sóc. Những tài nguyên này bao gồm hướng dẫn liên quan đến bữa ăn miễn phí, bảo hiểm, dịch vụ hỗ trợ,và thông tin chẩn đoán cụ thể.

Bấm vào bất cứ dấu hiệu dưới đây để liên lạc với tổ chức được liệt kê.

Thông Tin Cụ Thể Về Bệnh Tật

Alz Logo.png
Alz OC Logo.png
Alz Family Center Logo.png
Huntington's Logo.png
Parkinsons Logo.png
MS Logo.png

Hỗ Trợ của Chính Phủ

CA Dept of Aging Logo.png
Benefits Logo.png
Aging and Disability Logo.png
Cal Optima Logo.jpg
Aging Services Logo.png
Office on Aging Logo.png

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ và Tài Nguyên Khác

Abrazar Logo.png
CACRC Logo.png
FCA Logo.png
Providence Logo.png
UCI Mind Logo.jpg
Acacia Logo.png
Age Well Logo.png
Council on Aging Logo.png
Dayle McIntosh Center Logo.jpg
Reimagine Logo.jpg
Meals on Wheels Logo.png
TBI OC Logo.png
South County logo.png
Hoag Logo.png
Southland Logo_edited.png
bottom of page