top of page

Trung Tâm Tài Nguyên Người Chăm Sóc Quận Cam (CRC OC), một tổ chức phi lợi nhuận là một bạn đồng hành đáng tin cậy cho những gia đình tại Quận Cam đang đối phó với các trách nhiệm chăm sóc về thể chất, tinh thần, và tài chánh.


Kể từ năm 1988, CRC OC đã hỗ trợ hằng ngàn gia đình chăm sóc cho người cao niên tuổi trên sáu mươi, hay chăm sóc cho một người lớn có bệnh về suy giảm não như là bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, đa xơ cứng (MS), bệnh Lou Gehrig (ALS), chấn thương sọ não, và bệnh Huntington.

Dịch vụ bao gồm: Cố Vấn Gia Đình, Thẩm Định và Lập Kế Hoạch Chăm Sóc, Tư Vấn, Nhóm Hỗ Trợ, Nghỉ Ngơi, và Giáo Dục.

CA CAREGIVER RESOURCE CENTERS PETITION

Please support the California Caregiver Resource Centers request to the Governor, and the Assembly and Senate Budget committees to increase funding this year to:

  • Expand and strengthen community partnerships with underserved communities

  • Deliver culturally appropriate services to under-served groups

  • Update caregiver support program and expand respite grants to families.

 

This request directly supports Caregiver Resource Center OC in locally implementing the California Master Plan for Aging goals of:

  • Inclusion and Equity, Not isolation - through targeted diversity, equity, and inclusion (DEI), framework programs.

  • Caregiving That Works - by increasing education and training on direct care and care coordination.

  • Health Reimagined – through partnerships and special projects with health care and public health.

  • Affording Aging – by providing respite, legal and financial planning information, and linkage to community services.

 

Click here to sign our petition!

bottom of page